Nokia 6310 - Kalender (meny 8)

background image

Kalender (meny 8)

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t ex samtal, möten och
födelsedagar. Larmsignalen hörs när det inställda datumet infaller.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen
där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på

Meny

och välj

Kalender

. Bläddra till aktuellt datum. Om det finns andra noteringar för

datumet visas symbolen för den typ av notering det gäller. Om du vill visa noteringarna för aktuell dag
trycker du på

Val

och väljer

Dagens noter.

. Raden inleds med noteringssymbolen. Du kan visa en enskild

notering genom att bläddra till den i dagvyn och sedan trycka på

Val

och

Visa

. I veckovyn visas fyra

veckor i taget.

Andra kalenderalternativ kan vara:
• Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar via IR eller som en notering direkt till en annan

telefons kalender eller som ett textmeddelande.

• Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till

ett annat datum.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

68

Inställningar

för att exempelvis ställa in datum, tid, datumformat eller tidsformat. Med alternativet

Autoradering

kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid.

Upprepningsposterna, exempelvis påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.