Nokia 6310 - Infraröd (meny 9)

background image

Infraröd (meny 9)

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten.
Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan
sända eller ta emot data, exempelvis visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel
telefon eller enhet (t ex en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en
laserprodukt av klass 1.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen
där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Sända och ta emot data via IR
• Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och

att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd
koppling är högst en meter.

• Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på

Meny

och välja

Infraröd

.

• Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts
anslutningen och måste startas igen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

70

Indikator för IR-anslutning
• När

visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta

emot data via IR-porten.

• När

blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har

anslutningen brutits.