Nokia 6310 Hjälp

background image

Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998"

(“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Användarhandbok

9353588

Utgåva 1

background image

KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten
NPE-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn
som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett varumärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs
i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada,
oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens
allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller
återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

neh

å

ll

3

In

neh

å

ll