Nokia 6310 - FOR DIN SIKKERHET

background image

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon
i denne håndboken.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller
fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.

FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.

SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.

SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og
bestemmelser.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

FOR

D

IN

SI

KK

ER

HE

T

10

FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.

KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er
kompatible.

VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert
sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn
telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter

. Du avslutter samtalen

ved å trykke

. Du kan besvare anrop ved å trykke

.

NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk

mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for
å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter

. Oppgi hvor du befinner deg. Ikke

avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

FOR

D

IN

SI

KK

ER

HE

T

11

FOR

D

IN

SI

KK

ER

HE

T

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne
funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne
gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere
på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefontjenester.

Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for
bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8 , ACP-9 og LCH-9.

Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for
bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti
som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i
ledningen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Ge

ne

re

ll

in

fo

rm

as

jo

n

12