Nokia 6310 - VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

background image

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjersetet eller et
sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når
den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør
ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes
til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi
informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er
imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en
pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig
forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

101

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

Bør ikke bære telefonen i brystlommen.

Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du
kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør
deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot
ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du
gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet
(for eksempel elektronisk bensininnsprøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk
hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det
gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan
gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

102

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde
restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg
eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være
under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass
(for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv
eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller
service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller
ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor
kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller
i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses,
kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være
farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller
begge deler.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

103

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

Nødsamtaler

Viktig:

Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og
faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold.
Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk
nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller
telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontoller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

2. Trykk

så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så

videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.

3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt

nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.

4. Trykk -tasten

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i
denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefontjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din
mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått
tillatelse til å gjøre det.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

SI

KK

ER

H

E

TSIN

F

O

RM

A

S

JO

N

104

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider
grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union.
Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for
befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige
organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert
en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen
anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon
når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt
ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under
maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den
strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo
lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det
europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderes som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for
brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var
0.81 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller
alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien
er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i
målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-
informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

background image

BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile
Phones’ region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal
garanti. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanterer at på det
opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet
("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse
i henhold til følgende vilkår og betingelser:
1.

Denne begrensede garantien gis overfor sluttkjøperen av
Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller
begrenser i) eventuelle ufravikelige, lovfestede rettigheter
som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter
i forhold til selger/forhandler av Produktet.

2.

Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den
første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre
eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette
å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders
perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede
garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende
land: Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia,
medlemsland i den Europeiske Unionen, Estland, Ungarn,
Island, Israel, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge,
Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Sveits og Tyrkia.

3.

I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte
serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter
etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede
Produktet eller et annet produkt til Kunden i god
driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som
det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.

4.

Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på
utbedrede eller utskiftede Produkter.

5.

Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler
eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller
der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil
Nokia først anvise Kunden til slik operatør for låsing/
åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret
eller erstattet.

6.

Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse
forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien
gjelder heller ikke dersom:

i.

feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke
var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hård
behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme
temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige
forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering,
uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert
åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet
uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering,
ulykke, naturkrefter, tilsøling med mat eller væske,
påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger

som ligger utenfor Nokias rimelige kontroll (herunder, men
ikke begrenset til, mangler i forbruksdeler, som for
eksempel batterier som på grunn av sin beskaffenhet har
begrenset levetid, og brudd eller skade på antenner) med
mindre feilen ble direkte forårsaket av feil i materialer,
konstruksjon eller utførelse,

ii.

Nokia eller Nokias uautoriserte serviceselskap ikke ble
varslet av Kunden om feil innen tretti (30) dager etter at
feilen oppsto innenfor garantitiden,

iii.

Produktet ikke ble returnert til Nokia eller Nokias
uautoriserte serviceselskap innen tretti (30) dager etter at
feilen først ble oppdaget i garantitiden,

iv.

Produktets produktnummer, datokoden for tilbehør eller
IMEI-nummeret er fjernet, slettet, ødelagt, endret eller er
uleselig,

v.

feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,

vi.

feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse
med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert
av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i
overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,

vii. feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at

forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt
eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var
brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller

viii. det er behov for oppgradering av Produktets programvare

på grunn av forandringer i mobilnettets parametere.

7.

Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal
Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort
som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og
adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller
annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original
kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den
samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering
fremlegges for selger/forhandler av produktet.

8.

Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og
eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og
eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler
eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien
erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten
muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige,
erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under
noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller
indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte
svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte
skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en
juridisk person.

9.

Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede
garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

background image

GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn:

__________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________

__________________________________________________

Land:

__________________________________________________

Telefon:

__________________________________________________

Kjøpsdato (dd/mm/åå):

|__|__| /|__|__| /|__|__|

Produkttype (på merkelapp under batteriet):

|__|__|__| − |__|__|__|

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

|__|__|__|__|

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|

Kjøpssted:

__________________________________________________

Forretningens navn:

__________________________________________________

Forretningens adresse:

__________________________________________________

Stempel

ITEM

B

IMEI