Nokia 6310 - Gjøremål (Meny 7)

background image

Gjøremål (Meny 7)

Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre. Notatene kan lagres i prioritert
rekkefølge. Du kan ha mulighet til å lagre opptil 30 notater, men dette er avhengig av
hvor lange notatene er.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på
telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller
fare.

Trykk

Meny

og velg

Gjøremål

. Trykk

Valg

eller bla til ønsket notat og trykk

Valg

. Velg

Legg til

for å legge til et nytt notat. Skriv emnet for notatet og trykk

Valg

og velg

Lagre

. Angi

prioriteten for notatet,

Høy (1)

,

Medium (2)

eller

Lav (3)

. Notatene vises først i prioritert rekkefølge

og deretter i alfabetisk rekkefølge.

Ordliste

, se Slå prediktiv skriving på eller av på side 30.

Slett

hvis du vil slette det valgte notatet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

67

Me

ny

fu

nk

sj

o

n

er

Rediger

hvis du vil endre innholdet i notatet.

Endre prioritet

hvis du vil endre prioritetsnivå for notatet.

Vis

hvis du vil lese det valgte notatet.

Gå til prioritet

hvis du vil angi prioritetsnivå-grense for visning av notater.

Lagre til kal.

hvis du vil lagre notatet som et kalendernotat.

Send som tekst

hvis du vil sende notatet til en annen telefon som tekstmelding.