Nokia 6310 - Med tradisjonell skriving

background image

Med tradisjonell skriving

Indikatoren

vises

øverst til venstre i displayet når du skriver tekst med tradisjonell skrivemåte.

• Trykk en nummertast ,

til

, flere ganger til ønsket tast vises. Ikke alle tegnene som er

tilgjengelig under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelig, avhenger
av hvilket språk som er valgt i

Språk

-menyen. Se Språk på side 58.

Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

• Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du og holder inne

. Nummer-modus

vises ved 123 øverst i displayet.

• Hvis den neste bokstaven du ønsker er plassert på samme tast som den forrige, venter du til

markøren vises eller trykker

eller

og taster inn bokstaven.

• Hvis du gjør en feil, trykker du

Bakover

for å fjerne tegnet til venstre for markøren. Trykk og hold

Bakover

inne hvis du vil slette tegnene raskere.

• De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelig under nummertasten

.

Hvis du trykker

, vises en liste over spesialtegn. Bla gjennom listen og trykk

Bruk

for å velge et

tegn.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

ri

ve tekst

30

Hvis du vil bla raskere gjennom listen, trykker du

,

,

eller

og deretter

for å velge et tegn.

• Trykk

for

å sette inn et mellomrom.

• Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du

. Symbolet ABC eller abc som

vises øverst i displayet, angir den valgte bokstavtypen.

• Trykk

eller

hvis du vil flytte markøren henholdsvis til høyre eller venstre.