Nokia 6310 Hjelp

background image

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

1998" (“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Brukerhåndbok

9353590

Utgave 1

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi , NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet
NPE-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.
En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å
ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her,
kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte
skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet.
Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Inn

h

o

ld

3

Inn

h

o

ld