Nokia 6310 - TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ

background image

TÄRKEÄTÄ TIETÄÄ

Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan,
josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä. Katkaise virta puhelimesta aina, kun puhelimen käyttö on kielletty tai kun
se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Käytä puhelinta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa.

Jotkin puhelimen osat ovat magneettisia. Puhelin saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla
on kuulolaite, ei tule pitää puhelinta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta puhelin aina telineeseensä, koska
kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä
puhelimen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Elektroniset laitteet

Useimmat nykyaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiosignaaleilta. Joistakin elektronisista laitteista saattaa
kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimen lähettämiä radiosignaaleja vastaan.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 20 cm:n päässä
sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä
suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten
kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

105

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

tulisi aina pitää puhelin yli 20 cm:n päässä sydämentahdistimesta, kun puhelimessa on virta,

ei pitäisi kuljettaa puhelinta rintataskussa,

tulisi käyttää puhelinta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus
olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise heti virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Tällaisen häiriön ilmetessä voit ottaa
yhteyttä palveluntarjoajaasi.

Muut lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, matkapuhelinkin, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa.
Keskustele lääkärin tai laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu
ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise puhelimesta virta
terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja
terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin
järjestelmiin (esim. elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin,
vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin). Tarkista oman ajoneuvosi järjestelmien häiriöalttius valmistajalta tai
valmistajan edustajalta. Myös ajoneuvoon lisättyjen laitteiden häiriöalttius tulisi tarkistaa valmistajalta.

Kieltomerkit

Katkaise puhelimesta virta kaikkialla, missä kieltomerkeillä niin vaaditaan.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

106

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Tällaisilla
alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

On suositeltavaa, että katkaiset puhelimesta virran huoltoasemalla. Muista myös noudattaa radiolaitteiden käyttöä
koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenalustilat,
kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai
butaania), alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikki
alueet, joilla ajoneuvon moottori on sammutettava.

Ajoneuvot

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi
olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun.

Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki matkapuhelinlaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.

Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysaineita samassa tilassa puhelimen, sen osien tai
lisävarusteiden kanssa.

Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mm. asennettuja tai
irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee
täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy,
seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Puhelimen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise puhelimesta virta ennen lentokoneeseen nousemista.
Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa voi vaarantaa lentokoneen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa ja se
voi olla lainvastaista.

Näiden ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa matkapuhelinverkon palvelujen eväämiseen käyttäjältä
määräaikaisesti tai pysyvästi ja/tai lakimääräisiin rangaistustoimiin.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

107

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

Hätäpuhelut

Tärkeää:

Tämä puhelin käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä
puhelinverkkoa ja käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa
oloissa. Siksi elintärkeiden yhteyksien luomista (kuten yhteydenottoa lääkäriin hätätilanteessa) ei saa
jättää yksin matkapuhelimen varaan.

On mahdollista, että hätäpuhelu ei onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjä verkkopalveluja ja/tai
puhelimen toimintoja käytettäessä. Tiedustele asiaa paikallisilta palveluntarjoajilta.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke puhelimeen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas.

Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että puhelimessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.

2. Tyhjennä näyttö painamalla

-näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan (esim. puhelun lopettamiseksi

tai valikosta poistumiseksi), minkä jälkeen puhelimella voi soittaa puhelun.

3. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot

vaihtelevat alueittain.

4. Paina -näppäintä

Jos tietyt toiminnot ovat käytössä, voi olla, että toiminto on poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa
hätäpuhelun. Tarkista asia tästä käyttöohjeesta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelun, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että
matkapuhelimesi saattaa olla ainut yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla, joten älä katkaise puhelua, ennen
kuin saat siihen luvan.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

RK

E

Ä

T

Ä

TIE

TÄÄ

108

Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ PUHELINMALLI TÄYTTÄÄ EU:N VAATIMUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE.

Tämä matkapuhelin on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä Euroopan
unionin neuvoston suosittelemia radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia
suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalitasot keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset
organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määräajoin ja perusteellisesti.
Rajoihin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus
iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimia koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä
ominaisabsorptionopeus (SAR). Euroopan unionin neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.* SAR-testit on
tehty siten, että niissä on käytetty normaaleja käyttöasentoja ja puhelimen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa
kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, puhelimen
todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että puhelin on
suunniteltu toimimaan useilla tehotasoilla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa.
Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiaseman antennia ollaan, sitä alhaisempi teho tarvitaan.

Ennen kuin puhelinmallia voi myydä yleisölle, on näytettävä, että se on eurooppalaisen R&TTE-direktiivin
mukainen. Yksi tämän direktiivin keskeinen vaatimus on terveyden suojaaminen sekä käyttäjän ja muiden
henkilöiden turvallisuus. Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo testattaessa standardin mukaisuutta oli 0,81 W/kg.
Vaikka eri puhelinten SAR-tasot ja eri asentojen mittaustulokset voivatkin poiketa toisistaan, ne kaikki täyttävät
radiosignaaleille altistumista koskevat EU:n vaatimukset.

* Yleisölle myytävien matkapuhelinten SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma
(W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. Rajaan sisältyy huomattava turvamarginaali, joka
antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten
raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista
osoitteesta www.nokia.com.

background image

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

OSA EUROOPAN JA AFRIKAN ALUETTA

Tätä rajoitettua takuuta sovelletaan osaan Nokia
Matkapuhelimien Euroopan ja Afrikan aluetta, ellei paikallista
takuuta ole annettu. Nokia Matkapuhelimet Oy (”Nokia”) antaa
takuun siitä, ettei tässä NOKIA-tuotteessa (”Tuote”) ole sitä ensi
kertaa lopulliselle ostajalle myytäessä materiaali- tai
rakennevikoja eikä työn laadusta johtuvia puutteita, seuraavin
ehdoin ja edellytyksin:
1.

Tämä rajoitettu takuu annetaan Tuotteen lopulliselle
ostajalle (”Asiakas”). Se ei poissulje eikä rajoita i)
pakottavaan lainsäädäntöön perustuvia Asiakkaan
oikeuksia tai ii) Asiakkaan oikeuksia Tuotteen myyjää/
välittäjää kohtaan.

2.

Takuuaika on kaksitoista (12) kuukautta siitä päivästä,
jolloin ensimmäinen Asiakas sai Tuotteen haltuunsa. Siinä
tapauksessa, että kyse on myöhemmästä ostosta tai
muusta omistajan/käyttäjän vaihdoksesta, tämä
takuujakso jatkuu muuttumattomana kahdentoista (12)
kuukauden takuujaksosta jäljellä olevan ajan. Tämä
rajoitettu takuu on voimassa ja täytäntöönpantavissa
ainoastaan seuraavissa valtioissa: Bosnia, Bulgaria,
Euroopan Unionin jäsenvaltiot, Islanti, Israel, Kroatia,
Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Norja, Puola,
Romania, Slovakian tasavalta, Slovenia, Sveitsi, Tšekin
tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

3.

Takuuaikana Nokia tai sen valtuuttama huoltoliike korjaa
viallisen Tuotteen tai korvaa sen toisella tuotteella Nokian
harkinnan mukaan. Nokia palauttaa Asiakkaalle korjatun
Tuotteen tai korvaavan Tuotteen toimintakunnossa. Kaikki
vaihdetut osat ja varusteet tulevat Nokian omaisuudeksi.

4.

Korjatulle tai korvaavalle Tuotteelle ei anneta pidennettyä
tai uutta takuuaikaa.

5.

Tämä rajoitettu takuu ei koske maalattuja kuoria eikä
muita vastaavia yksilöllisiä osia. Kaikissa sellaisissa
tapauksissa, jotka edellyttävät operaattorin SIM-
lukituksen avaamista tai lukitsemista, Nokia osoittaa
Asiakkaalle ensin operaattorin, joka huolehtii SIM-
lukituksen avaamisesta tai lukitsemisesta, ennen Tuotteen
korjaamista tai korvaamista toisella tuotteella.

6.

Tämä rajoitettu takuu ei koske normaalista käytöstä ja
kulumisesta aiheutunutta huonontumista. Tätä rajoitettua
takuuta ei myöskään sovelleta, jos:

i.

vika aiheutui sen seurauksena, että: Tuotetta on käytetty
käyttöohjeen vastaisesti tai huolimattomasti, Tuote on
ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö-
tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden
nopeille muutoksille, syöpymiselle tai hapettumiselle
taikka Tuotetta on muutettu taikka Tuote on yhdistetty
toiseen tuotteeseen tai avattu tai korjattu ilman valtuuksia
taikka Tuotetta on korjattu varaosilla, joita Nokia ei ole
hyväksynyt, Tuotetta on käytetty väärin, Tuote on
asennettu virheellisesti, Tuote on ollut onnettomuudessa
tai alttiina luonnonvoimille, Tuotteen päälle on kaatunut
ruokaa tai nestettä, Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden
tai muiden Nokian vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

olevien tapahtumien vaikutuksen alaisena (mukaan lukien,
mutta ei rajoittuen seuraaviin: puutteellisuudet
kulutustavaroissa, kuten akussa, joilla on rajoitettu
käyttöaika sekä antennien rikkoutuminen ja
vahingoittuminen), ellei vahinko johtunut suoraan
materiaali- tai rakenneviasta tai työn laadusta johtuvista
puutteista;

ii.

Asiakas ei ole ilmoittanut viasta Nokialle tai Nokian
valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

iii.

Tuotetta ei ole palautettu Nokialle tai Nokian
valtuuttamalle huoltoliikkeelle kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun vika ilmeni takuuaikana;

iv.

Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen tunniste tai IMEI-
numero on siirretty, otettu pois tai turmeltu tai jotakin
niistä on muutettu tai jotakin niistä on mahdoton lukea;

v.

vika aiheutui matkapuhelinverkon virheellisestä
toiminnasta;

vi.

vika aiheutui seurauksena siitä, että Tuotetta käytettiin
sellaisen lisälaitteen kanssa, joka ei ole Nokian valmistama
ja toimittama tai se oli liitetty sellaiseen laitteeseen tai
Tuotetta käytettiin muuhun kuin siihen käyttöön, mihin
Tuote on tarkoitettu;

vii. vika aiheutui akkuun sen seurauksena tulleesta

oikosulusta, että akkukoteloa tai akkukennoja on
vahingoitettu tai näkyy, että niitä on käsitelty vastoin
ohjeita tai akkua on käytetty muussa laitteessa, kuin mihin
se on tarkoitettu; tai

viii. Tuotteen ohjelmistoa on parannettava

matkapuhelinverkkoon tehtävien tai tehtyjen muutosten
johdosta.

7.

Voidakseen vedota tähän rajoitettuun takuuseen
Asiakkaan tulee esittää joko i) luettavissa oleva ja
muuttamaton alkuperäinen takuukortti, josta käy selvästi
ilmi myyjän nimi ja osoite, hankinta-aika ja -paikka,
tuotteen tyyppi sekä IMEI- tai muu sarjanumero tai
vaihtoehtoisesti ii) luettavissa oleva muuttamaton
alkuperäinen ostokuitti, josta käy ilmi samat tiedot, jos
ostokuitti esitetään Tuotteen myyjälle/välittäjälle.

8.

Tuotteen vikoihin ja virhetoimintoihin perustuvat
Asiakkaan oikeudet Nokiaa kohtaan rajoittuvat tähän
rajoitettuun takuuseen. Tämä rajoitettu takuu korvaa
kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan
lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset,
sopimusperusteiset tai muut takuut ja vastuut. Nokia ei
missään tapauksessa vastaa ennalta arvaamattomista,
välillisistä tai epäsuorista vahingoista tai kustannuksista.
Nokia ei myöskään missään tapauksessa vastaa suorista
vahingoista tai kustannuksista siinä tapauksessa että
Asiakas on oikeushenkilö.

9.

Tämän rajoitetun takuun ehtoihin mahdollisesti tehtävät
muutokset tai lisäykset ovat Nokiaa sitovia vain, jos Nokia
on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt muutoksen tai
lisäyksen.

background image

TAKUUKORTTI

TÄYTETÄÄN PAINOKIRJAIMIN

Ostajan nimi:

__________________________________________________

Osoite:

__________________________________________________

__________________________________________________

Maa:

__________________________________________________

Puhelin:

__________________________________________________

Ostopäivä (päivä/kuukausi/vuosi):

|__|__| /|__|__| /|__|__|

Tuotteen tyyppi (puhelimen tyyppitarrassa akun alla):

|__|__|__| − |__|__|__|

Tuotteen malli (puhelimen tyyppitarrassa akun alla):

|__|__|__|__|

Puhelimen sarjanumero (puhelimen tyyppitarrassa akun alla):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|

Ostopaikka:

__________________________________________________

Liikkeen nimi:

__________________________________________________

Liikkeen osoite:

__________________________________________________

Leima

ITEM

B

IMEI