Nokia 6310 - VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

background image

VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på
passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige
opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

Driftsomgivelser

Overhold altid specielle regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod
anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen normal position.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger
høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen,
da metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i
nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er
beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og
en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

103

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

med de undersøgelser, der er foretaget af samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med
pacemaker:

Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.

Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.

Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.

Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjenesteudbyderen, hvis det er
tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er
tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er
tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler
og plejeinstitutioner, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejeinstitutioner anvendes der muligvis
medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er
tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri
bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller
bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af evt. udstyr, der er monteret i bilen.

Posted facilities

Switch your phone off in any facility where posted notices so require.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

104

Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og regulativer. En gnist i sådanne
områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for
anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder
og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan
f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, på og i
nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller
forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke
bilmotoren.

Biler

Mobiltelefonen bør installeres i en bil og vedligeholdes af professionelt personale. Forkert installation eller
vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.

Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen,
dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande (herunder
fastmonteret og trådløst udstyr) i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op.
Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly, som er i luften. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et
fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til
forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af
telefontjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

105

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

Nødopkald

Vigtigt!

Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og
det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres
forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste
kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved
ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk kan der muligvis ikke foretages nødopkald, mens visse netværkstjenester og/eller
telefonfunktioner er i brug. Kontakt netværksoperatøren for at få flere oplysninger.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

2. Tryk på

det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde

displayet, så telefonen er klar til opkald.

3. Tast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Alarmnumre kan variere fra

sted til sted.

4. Tryk på tasten

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald.
Se i denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den
trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet - afslut ikke opkaldet, før
alarmcentralen afslutter samtalen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

GT

IG

E OPL

Y

SN

IN

GER

OM SI

K

K

ER

HED

106

Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EUs KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for
radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende
retningslinier, og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinierne er
udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af
videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers
sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den
SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0W/kg. * Tests for SAR udføres med telefonens
standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd.

Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug,
godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere
effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig, for at få forbindelse med netværket.
Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EU's
R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og
sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet for overholdelse af standarden, var
0.81 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige
positioner, overholder de alle EU's krav vedrørende radiobølger.

SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram
kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for
unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af de nationale rapporteringskrav og
netværksbånd. Du finder yderligere oplysninger om SAR i andre områder under produktinformation på
www.nokia.com.

background image

BEGRÆNSET PRODUCENTGARANTI

DEL AF REGION EUROPA & AFRIKA

Denne begrænsede garanti skal gælde for en del af Nokia
Mobile Phones' Europa & Afrika region, medmindre der gælder
en lokal garanti. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanterer,
at dette NOKIA produkt ("Produkt" eller "Produktet") på
tidspunktet for det oprindelige køb af Produktet er mangelfrit i
relation til materialer, konstruktion og udførelse på de nedenfor
anførte betingelser:
1.

Denne begrænsede garanti er givet over for slutkøberen af
Produktet ("Kunde" eller "Kunden"). Garantien skal ikke
udelukke eller begrænse (i) nogen præceptive
lovregulerede rettigheder for Kunden eller (ii) nogen af
Kundens rettigheder over for sælgeren/forhandleren af
Produktet.

2.

Garantiperioden er tolv (12) måneder fra den dag, hvor den
første Kunde købte Produktet. I tilfælde af et efterfølgende
køb eller anden ændring i ejer-/brugerforholdet, skal
garantiperioden fortsætte for den resterende del af tolv
(12) måneders perioden og i øvrigt forblive upåvirket.
Denne begrænsede garanti er kun gældende og retskraftig i
følgende lande: Bosnien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den
Tjekkiske Republik, ethvert medlemsland inden for den
Europæiske Union, Estland, Ungarn, Island, Israel, Letland,
Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumænien,
Slovakiet, Slovenien, Schweiz og Tyrkiet.

3.

Under garantiperioden vil Nokia eller Nokias autoriserede
servicerepræsentant efter eget skøn reparere eller udskifte
et mangelfuldt Produkt. Nokia vil returnere det reparerede
Produkt eller et andet Produkt til Kunden i god
driftstilstand. Alle dele eller andet tilbehør, som er
udskiftet, skal tilhøre Nokia.

4.

Et repareret eller udskiftet Produkt gives ikke en forlænget
eller fornyet garantiperiode.

5.

Denne begrænsede garanti dækker ikke malede covers/
fronte eller andre tilsvarende personificerede dele. I alle
tilfælde, hvor en åbning eller lukning af en operatør- SIM-
lås er nødvendig, vil Nokia først henvise Kunden til en
sådan operatør for åbning eller lukning af denne operatør-
SIM-lås, før reparation eller udskiftning af Produktet kan
finde sted.

6.

Denne begrænsede garanti skal ikke gælde, for forringelser
som følge af almindelig slitage. Denne begrænsede garanti
skal endvidere ikke gælde hvis:

i.

manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet
har været genstand for: brug i strid med ejer-/bruger-
manualen, hårdhændet behandling, udsat for fugt, damp
eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller
udsat for hurtige ændringer i sådanne forhold, tæring,
iltning, uautoriserede modifikationer eller tilslutninger,
uautoriseret åbning eller reparation, reparation ved brug af
uautoriserede reservedele, forkert brug, fejlagtig
installering, uheld, naturkræfter, spild af mad eller væske,
påvirkning fra kemiske produkter, eller andre begivenheder
uden for Nokias kontrol (herunder, men ikke begrænset til
mangler ved forbrugsdele, som for eksempel batterier, der

alle ifølge sagens natur har en begrænset levetid, og brud
eller skade på antenner), medmindre manglen er forårsaget
direkte af mangler ved materialer, konstruktion eller
udførelse;

ii.

Nokia eller Nokias autoriserede servicerepræsentant ikke
inden for tredive (30) dage efter manglens tilsynekomst og
inden for garantiperioden har modtaget meddelelse fra
Kunden om manglen

iii.

Produktet ikke er indleveret til Nokia eller Nokias
autoriserede servicerepræsentant inden for tredive (30)
dage efter manglens tilsynekomst og inden for
garantiperioden;

iv.

Produktets serienummer, tilhørende datokode eller IMEI-
nummeret er blevet fjernet, udvisket, gjort ulæseligt,
ændret eller er ulæseligt;

v.

manglen er forårsaget af en mangelfuld funktion i
mobiltelefoni-netværket;

vi.

manglen er forårsaget af den omstændighed, at Produktet
har været brugt i forbindelse med eller tilsluttet til tilbehør,
som ikke var produceret eller leveret af Nokia, eller
Produktet har været brugt på en anden måde, end den der
var tilsigtet;

vii. manglen er forårsaget af den omstændighed, at batteriet

har været kortsluttet, eller forseglingen af batteriets indre
eller af batteriets celler har været opbrudt eller viser spor
af, at der har været foretaget eller forsøgt foretaget
ændringer ved dem, eller batteriet har været brugt i andet
udstyr, end det som batteriet var specificeret til; eller

viii. softwaren i Produktet behøver en opgradering som følge af

ændringer i mobiltelefoni-netværkets parametre.

7.

For at gøre denne begrænsede garanti gældende skal
Kunden fremvise enten (i) et læseligt og ikke-modificeret
originalt garantibevis, som udtrykkeligt angiver navn og
adresse på sælger, dato og sted for købet, produkttypen og
IMEI- eller andet serienummer, eller alternativt (ii) en
læselig og ikke-modificeret original kvittering, som
indeholder samme information, hvis denne kvittering
forevises til sælgeren/forhandleren af Produktet.

8.

Denne begrænsede garanti er Kundens eneste
misligholdelsesbeføjelse over for Nokia, og Nokias eneste
ansvar over for Kunden for mangler eller funktionsfejl ved
Produktet. Denne begrænsede garanti erstatter alle øvrige
garantier og ansvarsbestemmelser, uanset om sådanne
bestemmelser er mundtlige, skriftlige, (ikke-præceptive)
lovregulerede, kontraktmæssige, i erstatning eller på
anden måde. Nokia er under ingen omstændigheder
ansvarlig for nogen hændelig skade, følgeskade eller
indirekte skade. Nokia er ej heller under nogen
omstændigheder ansvarlig for nogen direkte skade,
omkostning eller udgift, hvis Kunden er en juridisk person.

9.

Enhver ændring eller tilføjelse til denne begrænsede
garanti forudsætter Nokias forudgående skriftlige
samtykke.

background image

GARANTIBEVIS

UDFYLD MED BLOKBOGSTAVER

Købers navn:

__________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________

__________________________________________________

Land:

__________________________________________________

Tlf.:

__________________________________________________

Købsdato (dag/måned/år):

|__|__| /|__|__| /|__|__|

Produkttype (på telefontypeetiketten under batteri):

|__|__|__| − |__|__|__|

Produktmodel (på telefontypeetiketten under batteri):

|__|__|__|__|

Telefonserienr. (på telefontypeetiketten under batteri):

|__|__|__|__|__|__|/|__|__| /|__|__|__|__|__|__|/|__|

Købested:

__________________________________________________

Butiksnavn:

__________________________________________________

Butiksadresse:

__________________________________________________

Stempel

ITEM

B

IMEI