Nokia 6310 - Brug af traditionelt tekstinput

background image

Brug af traditionelt tekstinput

Indikatoren

vises

øverst til venstre i displayet, når du skriver tekst ved hjælp af traditionelt

tekstinput.

• Tryk på en nummertast,

til

, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle de

tilgængelige tegn, som hører til den nummertast, der er angivet på tasten. De tilgængelige tegn
afhænger af det sprog, der er valgt i menuen

Sprog

. Se Sprog på side 59.

Tryk på og hold den ønskede nummertast nede for at indsætte et tal.

• Tryk på og hold

nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Taltilstand angives ved hjælp af

123 øverst i displayet.

• Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav,

skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på

eller

og derefter indtaste

bogstavet.

• Hvis du laver en fejl, skal du trykke på

Slet

for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og

hold

Slet

nede for at foretage hurtigere sletning af de pågældende tegn.

• De mest almindelige tegnssætningstegn og specialtegn er tilgængelige ved hjælp af nummertasten

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Sk

riv

n

in

g af

t

ekst

30

Hvis du trykker på

, vises der en liste over specialtegn. Rul gennem listen, og tryk på

Indsæt

for

at vælge et tegn.

Tryk på

,

,

eller

, hvis du vil rulle hurtigere gennem listen, og tryk på

for at vælge et tegn.

• Tryk på

for at indsætte et mellemrum.

• Tryk på

for at skifte mellem store og små bogstaver. Symbolet ABC eller abc, der vises øverst i

displayet, angiver, om der er valgt store eller små bogstaver.

• Tryk på

eller

for henholdsvis at flytte markøren til højre eller venstre.