Nokia 6310 hjælp

background image

Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998"

(“Nokia User’s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

Brugervejledning

9353589

Udgave 1

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet
NPE-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC.
En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et varemærke tilhørende Nokia Corporation.

Amerikansk patentnummer 5818437 og andre udestående patenter. T9 tekstinputsoftware Copyright (C) 1997-2000. Tegic
Communications, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfatter RSA BSAFE kryptografisk software eller sikkerhedsprotokolsoftware fra RSA Security.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt
dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke
nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til
at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e

3

In

dh

ol

d

sfo

rt

eg

n

e

ls

e